Obchodné podmienky

Pri objednaní produktov z internetového portálu www.farmavel.sk , Vás žiadame,
aby ste svoju objednávku uskutočnili až po úplnom prečítaní obchodných podmienok. Uskutočnením objednávky objednávateľ uznáva a prijíma nasledujúce obchodné podmienky.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Článok I.

     Základné pojmy

 

Prevádzkovateľ internetového portálu www.farmavel.sk je:

Názov spoločnosti: Farmavel, s.r.o.

Ulica a číslo:  Červenej armády 1
Mesto a PSČ : 036 01 Martin
Štát : Slovenská republika
IČ: 52884716
DIČ: 2121170909

IČ DPH: SK2121170909 podľa §4

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 73983/L   Zodpovedná osoba: Ladislav Salai, 0904 265 876

Orgán dozoru : Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina, 041/ 763 21 30.

 

Objednávateľ (Kupujúci)

Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom e-shopu www.farmavel.sk vytvorila objednávku a zaplatila za tovar. Pre účely zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru  v znení neskorších predpisov sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom kontaktného formulára e-shopu, mailovej a telefonickej komunikácie.

 

Príjemca

Príjemca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej má byť doručená objednaná a zaplatená služba ( tovar), ktorú pre ňu objednal objednávateľ
( kupujúci).

 

Prepravná spoločnosť

Zmluvný partner prevádzkovateľa, ktorý podľa pokynov objednávateľa realizuje doručenie objednávky príjemcovi.

 

Objednávka

Objednávka je príkazom objednávateľa pre prevádzkovateľa na realizáciu objednaného tovaru a vzniká potvrdením procesu odoslať objednávku s povinnosťou platby.

 

Cena

Ceny za tovar a služby sú  konečné a uvádzane vrátane DPH. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok II.

      Objednávka

 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov objednávateľom  vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné pravdivo vyplniť požadované údaje. Objednávateľ  zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre objednávateľa záväznou. Objednávateľ je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Objednávky sa uskutočňujú on-line. V prípade nefungovania on-line objednávania je možné zaslať objednávku emailom na info@farmavel.sk. Objednávky prijaté v pracovné dni do 14:00 spracujeme v ten istý pracovný deň. Každá objednávka prijatá po 14:00 bude vybavená nasledujúci pracovný deň. Objednávky prijaté v sobotu, v nedeľu a štátom uznané sviatky sa spracujú a vybavia v najbližší pracovný deň.

Po prijatí objednávky a po jej spracovaní bude objednávateľ informovaný  automaticky  emailom a SMS avízom. Potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa (predávajúceho) vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

Článok III.              

     Cena a informácie o produktoch a službách

 

Ceny za tovar a služby sú  konečné a uvádzane vrátane DPH. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

 

Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

 

Článok IV.

      Zákaznícky účet

 

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

Článok V.

      Preprava

 

Prepravu a dodanie objednaného tovaru objednávateľovi prípadne príjemcovi zabezpečuje kuriérska a prepravná spoločnosť SDS - Smart Delivery Service SK, s.r.o. Objednávateľ platí poplatky za prepravu v závislosti od hmotnosti a sumy tovaru. Všetky ceny prepravy sú uvedené v košíku a sú prirátavané k celkovej sume za tovar. Predávajúci po dohode môže vykonať aj dopravu vo vlastnej réžii, obvykle keď kupujúci objednáva pravidelne alebo objednávka je nadštandartná. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

Článok VI.

      Dodacie podmienky

 

Dodacia lehota je spravidla 3-5 dní odo dňa  prijatia objednávky. Dodacia lehota sa môže líšiť v prípade, ak sa tovar, ktorí kupujúci objednal, nenachádza v dostatočnom množstve na sklade. V takomto prípade je kupujúci vždy oboznámený zo skutočnosťami a obvykle v takomto prípade predávajúci, po naskladnení tovaru, zabezpečí dopravu vo vlastnej réžii v záujme o rýchle dodanie tovaru kupujúcemu. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad). Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

Článok VII.

      Platobné podmienky

 

Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. Platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru), platby je možné uskutočniť v hotovosti alebo kartou
 2. Platba cez platobnú bránu GoPay ( platba platobnou kartou alebo prevodom na účet )

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

 

Článok IX.

     Storno kúpnej zmluvy ( objednávky)

 

Zrušenie objednávky alebo jej zmeny je možné uskutočniť e-mailom   na info@farmavel.sk alebo  na mobilné číslo 0904265876. V prípade zrušenia objednávky alebo jej zmeny uvádzajte vždy číslo objednávky. V prípade požiadavky na vrátenie platby zo strany objednávateľa bude vrátená suma platby znížená o poplatky a provízie účtované bankou predávajúceho v lehote do 7 pracovných dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

Článok X.

      Práva z vadného plnenia

 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 2. Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 3. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 4. tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 5. je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 6. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 1. bezplatné odstránenie vady tovaru,
 2. výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 1. primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 2. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

 1. ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 2. ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 3. ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť  spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamcie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

Reklamačný formulár Farmavel_1

 

Článok XI.

     Právo spotrebiteľa  vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa.

 

 1. Spotrebiteľ (objednávateľ) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou - napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.
 4. V súlade s § 7 ods. 6 Zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného na mieru podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

 

Článok XII.

      Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje :

 1. Dodávať správny druh objednávky na základe riadne vyplnenej objednávky objednávateľa na adresu uvedenú v objednávke. V prípade, že príjemca objednávky nebude na adrese doručenia, kuriér prepravnej spoločnosti DHL ho bude telefonicky kontaktovať za účelom dohody miesta a termínu doručenia.
 2. Zabezpečiť spracovanie a vybavenie objednávky riadne, v čo najkratšom čase a s odbornou starostlivosťou.
 3. Chrániť záujmy objednávateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácií objednávky.
 4. Zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch objednávateľa, príjemcu a neposkytovať osobné údaje  tretím stranám a ani na komerčné využitie.
 5. Prevádzkovateľ (predávajúci) sa zaväzuje dostatočne informovať príjemcu o správnom spôsobe uskladnenia a starostlivosti o tovar.

Objednávateľ sa zaväzuje :

 1. Zaplatiť za objednaný tovar a služby prostredníctvom uvedených spôsobov platby na www.farmavel.sk a v týchto obchodných podmienkach.
 2. V objednávkovom formulári pravdivo uviesť všetky potrebné kontaktné informácie príjemcu ( meno a priezvisko príjemcu, úplnú adresu doručenia, mobilný prípadne iný telefonický kontakt, emailovú adresu) za účelom zabezpečenia kvalitného doručenia objednávky.
 3. Uviesť emailový kontakt na objednávateľa za účelom jeho informovania o stave objednávky SMS avízom.

 

Článok XIII.

     Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje objednávateľa (kupujúceho) tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 

Článok XIV.

      Doplnkové informácie k akciám a darčekom k nákupu

 

Pri prvej objednávke akýchkoľvek 5 vriec krmiva Cavalor obdrží od nás kupujúci darček vo forme naberačky a kýblika značky Cavalor priamo od belgického výrobcu krmiva Versele Laga. Pri prvej objednávke akýchkoľvek 10 vriec krmiva Cavalor obdrží kupujúci navyše 62,5l sud Cavalor priamo od belgického výrobcu krmiva Versele Laga. 

 

 Pri prvej objednávke akýchkoľvek 5 vriec krmiva ADW obdrží od nás kupujúci darček vo forme naberačky na krmivo priamo od českého výrobcu krmiva ADW. 

 

Pri prvej objednávke akýchkoľvek 10 vriec krmiva Liptov obdrží od nás kupujúci darček (ďalej „reklamný predmet“) vo forme naberačky alebo lopatky priamo od poľského výrobcu stajňového vybavenia York vo farbe, akú si zvolí u šoféra pri preberaní tovaru. ( modrá, zelená, oranžová, červená, žltá )

 

Tieto akcie platia jednorázovo a nie je možné ich kombinovať s inými značkami krmiva, ako sú uvedené v podmienkach danej akcie. 

 

Pri poškodení alebo nedodaní vyššie spomenutých reklamných predmetov je predávajúci povinný tieto reklamné predmety kupujúcemu vymeniť, alebo najneskôr do 30 dní od vzniknutia nároku na tieto reklamné predmety dodať na adresu, kde bolo krmivo doručované.

 

Všetky reklamné predmety k objednávkam sú zadarmo a nie je možné ich zakúpiť ani na našom e-shope, ani u šoféra pri výkladke. Všetky reklamné predmety sú od výrobcov určené len na reklamné účely a na potreby kupujúcich. S reklamnými predmetmi. je zakázané obchodovať.

 

Pre obchodníkov s krmivom, jazdecké školy, ustajnenia, farmy. biofarmy, atď. sú uplatňované špeciálne podmienky, pri ktorých má každý zákazník nárok na uplatnenie akcie po splnení podmienok po dohode s osobou zodpovednou za prevádzku týchto subjektov.

 

Ak kupujúci zámerne uvedie inú adresu a iné meno za účelom získania ďalších reklamných predmetov, predávajúci nie je povinný na túto adresu reklamné predmety dodať. Toto pravidlo neplatí, pokiaľ kupujúci má zvieratá na rôznych miestach od seba vzdialených minimálne 1 obec a vopred sa s predávajúcim dohodol na dodaní reklamných predmetov aj na túto adresu.

 

Všetky akcie týkajúce sa reklamných predmetov ( naberačka, kýblik, sud ) sú platné výhradne na území Slovenskej republiky a do iných štátov nie je možné tieto reklamné predmety doručovať.

 

Článok XV.

      Záverečné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Všetka grafika, logá, texty, fotky a ostatné materiály sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Ich kopírovanie, používanie je zakázané bez  písomného súhlasu vlastníka.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom, dodávateľmi a objednávateľom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Náležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľov. Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky spôsoby objednania.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky www.farmavel.sk nadobúdajú platnosť dňa : 29.01.2020